غزل ۵۵

وحشی / گزیده اشعار / غزلیات

بگذران دانسته از ما گر ادایی سرزدست
بوده نادانسته گر از ما خطایی سرزدست
آخر ای صاحب متاع حسن این دشنام چیست
در سر دریوزه ، گر از ما دعایی سرزدست
اله اله محرم راز تو سازم حرف صوت
این زبان و تیغ اگر حرفی ز جایی سرزدست
التفات ابر رحمت نیست ورنه بر درت
تخم مهری کشتم و ، شاخ وفایی سرزدست
ابر رحمت گر نبارد گو سمومش خود مسوز
بعد سد خون جگر کاینجا گیایی سرزدست
هست وحشی بلبل این باغ و مست از بوی گل
از سر مستیست ، گر از وی نوایی سرزدست
بررسی آماری غزل ۵۵

بیشترین کلمات استفاده شده از لحاظ آماری کلمات سرزدست، ،، ابر، رحمت، سر، اله می باشند. وحشی از کلمه سرزدست ۷ بار ، ، ۳ بار ، ابر ۲ بار ، رحمت ۲ بار ، سر ۲ بار ، اله ۲ بار در غزل ۵۵ استفاده کرده است.

کلمه تکرار
سرزدست 7
، 3
ابر 2
رحمت 2
سر 2
اله 2