غزل ۳۰۱

وحشی / گزیده اشعار / غزلیات

از بهر چه در مجلس جانانه نباشم
گرد سر آن شمع چو پروانه نباشم
بیموجب از او رنجم و بیوجه کنم صلح
اینها نکنم عاشق دیوانه نباشم
سد فصل بهار آید و بیرون ننهم گام
ترسم که بیایی تو و در خانه نباشم
بیگانه شوم از تو که بیگانه پرستی
آزار کشم گر ز تو بیگانه نباشم
وحشی صفت از نرگس مخمور تو مستم
زانست که بی نعرهٔ مستانه نباشم
بررسی آماری غزل ۳۰۱

بیشترین کلمات استفاده شده از لحاظ آماری کلمات نباشم، بیگانه می باشند. وحشی از کلمه نباشم ۶ بار ، بیگانه ۳ بار در غزل ۳۰۱ استفاده کرده است.

کلمه تکرار
نباشم 6
بیگانه 3