غزل ۲۵۶

وحشی / گزیده اشعار / غزلیات

بی رخ جان پرور جانان مرا از جان چه حظ
از چنان جانی که باشد بی رخ جانان چه حظ
دیگر از شهرم چه خوشحالی چو آن مه پاره رفت
چون ز کنعان رفت یوسف دیگر از کنعان چه حظ
ناامید از خدمت او جان چه کار آید مرا
جان که صرف خدمت جانان نگردد زان چه حظ
جانب بستان چه می‌خوانی مرا ای باغبان
با من آن گلپیرهن چون نیست در بستان چه حظ
دل به تنگ آمد مرا وحشی نمی‌خواهم جهان
از جهان بی او مرا در گوشهٔ حرمان چه حظ
بررسی آماری غزل ۲۵۶

بیشترین کلمات استفاده شده از لحاظ آماری کلمات حظ، مرا، جان، جانان، جهان، رخ، کنعان، رفت، دیگر، خدمت می باشند. وحشی از کلمه حظ ۶ بار ، مرا ۵ بار ، جان ۴ بار ، جانان ۳ بار ، جهان ۲ بار ، رخ ۲ بار ، کنعان ۲ بار ، رفت ۲ بار ، دیگر ۲ بار ، خدمت ۲ بار در غزل ۲۵۶ استفاده کرده است.

کلمه تکرار
حظ 6
مرا 5
جان 4
جانان 3
جهان 2
رخ 2
کنعان 2
رفت 2
دیگر 2
خدمت 2
بستان 2