غزل ۱۹۳

وحشی / گزیده اشعار / غزلیات

هرگز به غرض عشق من آلوده نگردد
چشمم به کف پای کسی سوده نگردد
آلوده نیم چون دگران این هنرم هست
کز صحبت من هیچکس آلوده نگردد
پروانه‌ام و عادت من سوختن خویش
تا پاک نسوزم دلم آسوده نگردد
با بلهوس از پاکی دامان تو گفتم
تا باز به دنبال تو بیهوده نگردد
وحشی ز غمش جان تو فرسود عجب نیست
جانست نه سنگست که فرسوده نگردد
بررسی آماری غزل ۱۹۳

بیشترین کلمات استفاده شده از لحاظ آماری کلمات نگردد، آلوده می باشند. وحشی از کلمه نگردد ۶ بار ، آلوده ۳ بار در غزل ۱۹۳ استفاده کرده است.

کلمه تکرار
نگردد 6
آلوده 3