رباعی شمارهٔ ۵۳

ذات و صفت و فعل همه آن وی است
بود همهٔ خلق به فرمان وی است
جمعیت عالم و پریشانی او
در مرتبهٔ جمع و پریشان وی است
بررسی آماری رباعی شمارهٔ ۵۳

بیشترین کلمات استفاده شده از لحاظ آماری کلمات وی می باشند. شاه نعمت‌الله ولی از کلمه وی ۳ بار در رباعی شمارهٔ ۵۳ استفاده کرده است.

کلمه تکرار
وی 3