رباعی شمارهٔ ۱۹۹

در کنج فنا گنج بقا یافته ایم
در ملک عدم وجود را یافته ایم
خود را به خدا شناختیم ای عارف
آنگاه خدا را به خدا یافته ایم
بررسی آماری رباعی شمارهٔ ۱۹۹

بیشترین کلمات استفاده شده از لحاظ آماری کلمات خدا، یافته، ایم می باشند. شاه نعمت‌الله ولی از کلمه خدا ۳ بار ، یافته ۳ بار ، ایم ۳ بار در رباعی شمارهٔ ۱۹۹ استفاده کرده است.

کلمه تکرار
خدا 3
یافته 3
ایم 3