قطعهٔ شمارهٔ ۱۱۰

گفته بودم تو را که گندم کار
چون تو جو کاشتی برو به درو
هر چه کاری بدان که برداری
خواه گندم بکار و خواهی جو
تخم نیکی بکار و بد بگذار
به سخن های نیک ما بگرو
نیک و بد هر چه می کنی یابی
سخن بد مگو و هم مشنو
خوش بود گر روی سوی جنت
ور به دوزخ همی روی می رو
بررسی آماری قطعهٔ شمارهٔ ۱۱۰

بیشترین کلمات استفاده شده از لحاظ آماری کلمات جو، گندم، بکار، سخن، نیک می باشند. شاه نعمت‌الله ولی از کلمه جو ۲ بار ، گندم ۲ بار ، بکار ۲ بار ، سخن ۲ بار ، نیک ۲ بار در قطعهٔ شمارهٔ ۱۱۰ استفاده کرده است.

کلمه تکرار
جو 2
گندم 2
بکار 2
سخن 2
نیک 2