غزل شمارهٔ ۸۸

همت از درویش صاحب دل طلب
خدمت درویش کن حاصل طلب
درد هجران از دل درویش جو
راحت ار می جویی از واصل طلب
گوهر ار خواهی درآ در بحر ما
ور نمی خواهی برو ساحل طلب
حضرت جانانه را از جان بجو
خدمت دلدار خود در دل طلب
مشکلت حل وا شود گر طالبی
هم ز طالب حل این مشکل طلب
در ره عشقش قدم مردانه نه
رهبری صاحبدلی کامل طلب
قابل کامل اگر آری به دست
نعمت الله را از آن قابل طلب
بررسی آماری غزل شمارهٔ ۸۸

بیشترین کلمات استفاده شده از لحاظ آماری کلمات طلب، دل، درویش، ار، خدمت، کامل، حل، قابل می باشند. شاه نعمت‌الله ولی از کلمه طلب ۸ بار ، دل ۳ بار ، درویش ۳ بار ، ار ۲ بار ، خدمت ۲ بار ، کامل ۲ بار ، حل ۲ بار ، قابل ۲ بار در غزل شمارهٔ ۸۸ استفاده کرده است.

کلمه تکرار
طلب 8
دل 3
درویش 3
ار 2
خدمت 2
کامل 2
حل 2
قابل 2