غزل شمارهٔ ۴۵۲

رفتی به سلامت به سلامت به سلامت
امید که آئی و من آیم به سلامت
سر در قدمت بازم و جان را بسپارم
دست من و دامان تو تا روز قیامت
از روی کرم یاد کن این بندهٔ خود را
ای جان به فدای تو و آن نامه و نامت
دل زنده شود چون برسد از تو پیامی
یابیم حیات ابدی ما ز پیامت
هرچند ملامت که کند عقل ز عشقت
عاشق نرود از سر کویت به ملامت
آمد دل و در دام سر زلف تو افتاد
مرغیست مبارک که فتادست به دامت
جانا نظری کن که منم بندهٔ سید
تو شاه جهانی و جهان باد به کامت
بررسی آماری غزل شمارهٔ ۴۵۲

بیشترین کلمات استفاده شده از لحاظ آماری کلمات سلامت، سر، ملامت، کن، بندهٔ، دل، جان می باشند. شاه نعمت‌الله ولی از کلمه سلامت ۴ بار ، سر ۳ بار ، ملامت ۲ بار ، کن ۲ بار ، بندهٔ ۲ بار ، دل ۲ بار ، جان ۲ بار در غزل شمارهٔ ۴۵۲ استفاده کرده است.

کلمه تکرار
سلامت 4
سر 3
ملامت 2
کن 2
بندهٔ 2
دل 2
جان 2