غزل شمارهٔ ۲۹۷

هر که حلقه به گوش مردانست
نزد مردان مرد مرد آنست
عاشقانی به جان و دل دایم
در طریقت رفیق یارانست
هرچه بینم به عشق حضرت او
جان فدایش کنم که جانانست
سنبل زلف یار داد به باد
کار جمعی از آن پریشانست
همچو جان در کنار خود گیرم
گرچه او پادشاه کرمانست
این چنین پادشه که می شنوی
در همه کائنات سلطانست
نعمت الله که رند سرمست است
بندهٔ خاص شاه مردانست
بررسی آماری غزل شمارهٔ ۲۹۷

بیشترین کلمات استفاده شده از لحاظ آماری کلمات جان، مردانست، مرد می باشند. شاه نعمت‌الله ولی از کلمه جان ۳ بار ، مردانست ۲ بار ، مرد ۲ بار در غزل شمارهٔ ۲۹۷ استفاده کرده است.

کلمه تکرار
جان 3
مردانست 2
مرد 2