غزل شمارهٔ ۱۷۸

ما ز دریائیم و دریا عین ماست
در میان ما دوئی آخر چراست
خط موهومست عالم سر به سر
خوش بخوان آن خط که آن خط عین ماست
آنچه ما داریم در هر دو جهان
در حقیقت ای عزیزان آن خداست
عشق او در دل نهان می دارمش
دُرد درد عشق او ما را دواست
همدم جامیم و با ساقی حریف
تا نپنداری که او از ما جداست
مجلس عشقست و ما مست وخراب
اینچنین بزمی ملوکانه کراست
نعمت الله تا غلام سید است
شاه عالم بر در او چون گداست
بررسی آماری غزل شمارهٔ ۱۷۸

بیشترین کلمات استفاده شده از لحاظ آماری کلمات خط، عالم، عین، ماست، سر، عشق می باشند. شاه نعمت‌الله ولی از کلمه خط ۳ بار ، عالم ۲ بار ، عین ۲ بار ، ماست ۲ بار ، سر ۲ بار ، عشق ۲ بار در غزل شمارهٔ ۱۷۸ استفاده کرده است.

کلمه تکرار
خط 3
عالم 2
عین 2
ماست 2
سر 2
عشق 2