غزل شمارهٔ ۱۴۱۱

ما نقش خیال تو نگاریم به دیده
در دیدهٔ ما بین که توان دید به دیده
نوریست که در دیدهٔ ما روی نموده
روشنتر از این دیدهٔ ما دیده که دیده
در دیدهٔ اهل نظر آن لعبت خندان
بگرفته خوشی گوشه و جائی بگزیده
یک نقطه محیط است که در دور درآمد
این دایره خطیست از آن نقطه کشیده
در آینهٔ خلق نظر کردم و دیدم
عینیست عیان گشته به اخلاق حمیده
هر ذره که که بینی به تو خورشید نماید
آن ذره رسولیست که از غیب رسیده
ذوقی است در این گفتهٔ سید که چه گویم
خود خوشتر از این قول که گفته که شنیده
بررسی آماری غزل شمارهٔ ۱۴۱۱

بیشترین کلمات استفاده شده از لحاظ آماری کلمات دیدهٔ، دیده، نظر، نقطه، ذره می باشند. شاه نعمت‌الله ولی از کلمه دیدهٔ ۴ بار ، دیده ۴ بار ، نظر ۲ بار ، نقطه ۲ بار ، ذره ۲ بار در غزل شمارهٔ ۱۴۱۱ استفاده کرده است.

کلمه تکرار
دیدهٔ 4
دیده 4
نظر 2
نقطه 2
ذره 2