غزل شمارهٔ ۱۲۷۴

قدمی نه به خلوت یاران
یار اگر بایدت بیا یاران
هر که ما چون فتاد در دریا
کی خورد غم ز قطرهٔ باران
کار ما عاشقی بود دائم
بود این کار کار بیکاران
ما و رندی و خدمت ساقی
زاهد و بندگی هشیاران
هر عزیزی که می خورد با ما
نبود خار پیش میخواران
وه که زلف بتم چه طرار است
می برد دل ز دست عیاران
بندهٔ سید خراباتم
لاجرم سرورم به سرداران
بررسی آماری غزل شمارهٔ ۱۲۷۴

بیشترین کلمات استفاده شده از لحاظ آماری کلمات کار، یاران، خورد می باشند. شاه نعمت‌الله ولی از کلمه کار ۳ بار ، یاران ۲ بار ، خورد ۲ بار در غزل شمارهٔ ۱۲۷۴ استفاده کرده است.

کلمه تکرار
کار 3
یاران 2
خورد 2