غزل شمارهٔ ۱۲۲۸

اسم او گنج است و عالم چون طلسم
در طلسمش یافتم این گنج اسم
این طلسم و گنج باشد در ظهور
در حقیقت عین گنج آمد طلسم
ساغر و می نزد سرمستان یکی است
نام راحش روح و نام جام جسم
این معانی دارد و آن یک بیان
نعمت‌اللّه جمع کرده هر دو قسم
بررسی آماری غزل شمارهٔ ۱۲۲۸

بیشترین کلمات استفاده شده از لحاظ آماری کلمات گنج، طلسم، نام، اسم می باشند. شاه نعمت‌الله ولی از کلمه گنج ۴ بار ، طلسم ۳ بار ، نام ۲ بار ، اسم ۲ بار در غزل شمارهٔ ۱۲۲۸ استفاده کرده است.

کلمه تکرار
گنج 4
طلسم 3
نام 2
اسم 2