غزل شمارهٔ ۱۱۹۳

زنده به حیات عشق اوئیم
پیوسته به عشق او نکوئیم
ما ساده دلیم و آینه هم
با او یک رو و رو بروئیم
گوئیم هر آنچه او بگوید
بی گفتهٔ او سخن نگوئیم
بحریم و حباب و موج و جوئیم
در آب نشسته آب جوئیم
ای عشق بیا که جان مائی
وی عقل برو که ما ولوئیم
نقشی که خیال غیر بندد
از چشمهٔ چشم خود بشوئیم
با سید خویشتن حریفیم
در خدمت بندگی اوئیم
بررسی آماری غزل شمارهٔ ۱۱۹۳

بیشترین کلمات استفاده شده از لحاظ آماری کلمات عشق، اوئیم، رو، جوئیم، آب می باشند. شاه نعمت‌الله ولی از کلمه عشق ۳ بار ، اوئیم ۲ بار ، رو ۲ بار ، جوئیم ۲ بار ، آب ۲ بار در غزل شمارهٔ ۱۱۹۳ استفاده کرده است.

کلمه تکرار
عشق 3
اوئیم 2
رو 2
جوئیم 2
آب 2