دوبیتی شمارهٔ ۲۶

این بهشت از آشنای او طلب
جنت المأوا برای او طلب
زاهدانه گر همی جوئی بهشت
بشنو و بهر رضای او طلب
بررسی آماری دوبیتی شمارهٔ ۲۶

بیشترین کلمات استفاده شده از لحاظ آماری کلمات طلب، بهشت می باشند. شاه نعمت‌الله ولی از کلمه طلب ۳ بار ، بهشت ۲ بار در دوبیتی شمارهٔ ۲۶ استفاده کرده است.

کلمه تکرار
طلب 3
بهشت 2