والذین جاهدوافینا لنهدینهم سبلنا، صدق الله‌

راه جستن زتو هدایت از او
جهد کردن زتو عنایت از او
هرچه بینی زخاک تا گردون
نیست چیزی زعلم او بیرون
زآنچه بیرون زسقف گردون‌است
جمله معلوم اوست‌کو چون است
هست علمش محیط برهمه چیز
حکم او نافذ است در همه چیز
دافع جملة بلیات است
عالم السر والخفیات است‌
هر چه در خاطرت بیندیشی
همه معلوم اوست‌ در پیشی
بررسی آماری والذین جاهدوافینا لنهدینهم سبلنا، صدق الله‌

بیشترین کلمات استفاده شده از لحاظ آماری کلمات معلوم، چیز، زتو، بیرون می باشند. سنایی از کلمه معلوم ۲ بار ، چیز ۲ بار ، زتو ۲ بار ، بیرون ۲ بار در والذین جاهدوافینا لنهدینهم سبلنا، صدق الله‌ استفاده کرده است.

کلمه تکرار
معلوم 2
چیز 2
زتو 2
بیرون 2