التمثیل فی اصحاب تمنّی السوء

سنایی / حدیقة الحقیقه و شریعة الطریقه / الباب الاوّل: در توحید باری تعالی

راد مردی ز غافلی پرسید
چون ورا سخت جلف و جاهل دید
گفت هرگز تو زغفران دیدی
یا جز از نام هیچ نشنیدی
گفت با ماست خورده‌ام بسیار
صد ره و بیشتر نه خود یکبار
تا ورا گفت راد مرد حکیم
اینت بیچاره اینت قلب سلیم
تو بصل نیز هم نمی‌دانی
بیهده ریش چند جنبانی
آنکه او نفس خویش نشناسد
نفس دیگر کسی چه پرماسد
وآنکه او دست و پای را داند
او چگونه خدای را داند
انبیا عاجزاند از این معنی
تو چرا هرزه می‌کنی دعوی
چون نمودی بدین سخن برهان
پس بدانی مجرّد ایمان
ورنه او از کجا و تو ز کجا
خامشی به ترا تو ژاژ مخای
علما جمله هرزه می‌لافند
دین نه بر پای هرکسی بافند
بررسی آماری التمثیل فی اصحاب تمنّی السوء

بیشترین کلمات استفاده شده از لحاظ آماری کلمات راد، کجا، هرزه، نه، پای، داند، اینت، ورا، نفس می باشند. سنایی از کلمه راد ۲ بار ، کجا ۲ بار ، هرزه ۲ بار ، نه ۲ بار ، پای ۲ بار ، داند ۲ بار ، اینت ۲ بار ، ورا ۲ بار ، نفس ۲ بار در التمثیل فی اصحاب تمنّی السوء استفاده کرده است.

کلمه تکرار
راد 2
کجا 2
هرزه 2
نه 2
پای 2
داند 2
اینت 2
ورا 2
نفس 2