شمارهٔ ۵

سنایی / دیوان اشعار / قصاید و قطعات

روزگار ای بزرگ چاکر تست
هست از آن سوی تو قرار مرا
دامن من ز دست او بستان
به دگر چاکری سپار مرا
شاعران را مدار مجلس تست
ای مدار این چنین مدار مرا
بررسی آماری شمارهٔ ۵

بیشترین کلمات استفاده شده از لحاظ آماری کلمات مدار، مرا، تست می باشند. سنایی از کلمه مدار ۳ بار ، مرا ۳ بار ، تست ۲ بار در شمارهٔ ۵ استفاده کرده است.

کلمه تکرار
مدار 3
مرا 3
تست 2