غزل شمارهٔ ۵۹

هر کرا درد بی نهایت نیست
عشق را پس برو عنایت نیست
عشق شاهیست پا به تخت ازل
جز بدو مرد را ولایت نیست
عشق در عقل و علم درماند
عشق را عقل و علم رایت نیست
عشق را بوحنیفه درس نکرد
شافعی را در او روایت نیست
عشق حی است بی بقا و فنا
عاشقان را ازو شکایت نیست
بررسی آماری غزل شمارهٔ ۵۹

بیشترین کلمات استفاده شده از لحاظ آماری کلمات عشق، عقل، علم می باشند. سنایی از کلمه عشق ۶ بار ، عقل ۲ بار ، علم ۲ بار در غزل شمارهٔ ۵۹ استفاده کرده است.

کلمه تکرار
عشق 6
عقل 2
علم 2