غزل شمارهٔ ۳۱

ماهرویا در جهان آوازهٔ تست
کارهای عاشقان ناساخته از ساز تست
هر کجا نظمیست شیرین قصه‌های عشق تست
هر کجا نثریست زیبا نامهای ناز تست
باز عشقت جمله باز آن را چو تیهو صید کرد
هست عالی همت آن بازی که صید باز تست
صدهزاران دل فدا بادا دلی را کو ز عشق
سال و ماه و روز و شب مشغول شاهد باز تست
دلبرا دلهای مردان جمله ملک غنج تست
گلرخا جانهای پاکان جمله ملک ناز تست
آسمان تند و سرکش زیر دست و رام تست
روزگار تند و توسن دایهٔ انباز تست
هر کجا چشمیست بینا بارگاه عشق تست
هر کجا گوشیست والا عاشق آواز تست
بررسی آماری غزل شمارهٔ ۳۱

بیشترین کلمات استفاده شده از لحاظ آماری کلمات تست، باز، کجا، عشق، جمله، صید، ناز، تند، ملک می باشند. سنایی از کلمه تست ۱۲ بار ، باز ۴ بار ، کجا ۴ بار ، عشق ۳ بار ، جمله ۳ بار ، صید ۲ بار ، ناز ۲ بار ، تند ۲ بار ، ملک ۲ بار در غزل شمارهٔ ۳۱ استفاده کرده است.

کلمه تکرار
تست 12
باز 4
کجا 4
عشق 3
جمله 3
صید 2
ناز 2
تند 2
ملک 2