غزل شمارهٔ ۲۰۸

ای زلف تو تکیه کرده بر گوش
ای جعد تو حلقه گشته بر دوش
ای کرده دلم ز عشق مفتون
وی کرده تنم ز هجر مدهوش
چون رزم کنی و بزم سازی
ای لاله رخ سمن بناگوش
گویند ترا مه قدح گیر
خوانند ترا بت زره پوش
گیرم که مرا شبی به خلوت
تا روز نگیری اندر آغوش
نیکو نبود که بی گناهی
یک باره مرا کنی فراموش
گیرم که سنایی از غمت مرد
باری سخنش به طبع بنیوش
بی روی تو بود دوش تا صبح
از نالهٔ او جهان پر از جوش
یارب شب کس مباد هرگز
زینگونه که او گذاشت شب دوش
بررسی آماری غزل شمارهٔ ۲۰۸

بیشترین کلمات استفاده شده از لحاظ آماری کلمات دوش، شب، ترا، گیرم، مرا می باشند. سنایی از کلمه دوش ۳ بار ، شب ۲ بار ، ترا ۲ بار ، گیرم ۲ بار ، مرا ۲ بار در غزل شمارهٔ ۲۰۸ استفاده کرده است.

کلمه تکرار
دوش 3
شب 2
ترا 2
گیرم 2
مرا 2