غزل شمارهٔ ۱۲۳

بر مه از عنبر معشوق من چنبر کند
هیچ کس دیدی که بر مه چنبر از عنبر کند
گه ز مشک سوده نقش آرد همی بر آفتاب
گه عبیر بیخته بر لالهٔ احمر کند
گرد زنگارش پدید آمد ز روی برگ گل
ترسم امسالش بنفشه از سمن سر بر کند
ای دریغا آن پریرو از نهیب چشم بد
سوسن آزاده را در زیر سیسنبر کند
هر که دید آن خط نورسته بدان یاقوت سرخ
عاجز آید گر صفات رنگ نیلوفر کند
خیز تا یک چند بر دیدار او باده خوریم
پیش از آن کش روزگار بی وفا ساغر کند
مهره بازی دارد اندر لب که همچون بلعجب
گه عقیق کانی و گه در و گه شکر کند
چشم جان آهنج دل الفنج جادو بند او
جادویی داند مگر کز جزع من عبهر کند
آفرین بادا بر آن رویی که گر بیند پری
بی گمان از رشک رویش خاک را بر سر کند
این چنین دلبر که گفتم در صفات عشق من
گه دو چشمم پر ز آب و گه رخم پر زر کند
گاه چون عودم بسوزد گه گدازد چون شکر
گه چو زیر چنگم اندر چنگ رامشگر کند
گه کند بر من جهان همچون دهان خویش تنگ
گه تنم چون موی خویش آن لاله رخ لاغر کند
گاه چون ذره نشاند مر مرا اندر هوا
گه رخم از اشک چشمم زعفران پر زر کند
ای مسلمانان فغان زان دلربای مستحیل
کو جهان بر جان من چون سد اسکندر کند
بررسی آماری غزل شمارهٔ ۱۲۳

بیشترین کلمات استفاده شده از لحاظ آماری کلمات کند، گه، مه، چنبر، عنبر، چشمم، رخم، زر، همچون، صفات می باشند. سنایی از کلمه کند ۱۶ بار ، گه ۱۲ بار ، مه ۲ بار ، چنبر ۲ بار ، عنبر ۲ بار ، چشمم ۲ بار ، رخم ۲ بار ، زر ۲ بار ، همچون ۲ بار ، صفات ۲ بار در غزل شمارهٔ ۱۲۳ استفاده کرده است.

کلمه تکرار
کند 16
گه 12
مه 2
چنبر 2
عنبر 2
چشمم 2
رخم 2
زر 2
همچون 2
صفات 2
سر 2
چشم 2
گاه 2
خویش 2
جان 2
جهان 2
شکر 2