شمارهٔ ۶۴

کو باده تا به سنگ زنم جام عقل را؟
از خط جام، حلقه کنم نام عقل را
عمری که در ملال رود در حساب نیست
چون بشمرم ز عمر خود ایام عقل را؟
تفسیده تر ز ریگ روان است مغز ما
ضایع مساز روغن بادام عقل را
بررسی آماری شمارهٔ ۶۴

بیشترین کلمات استفاده شده از لحاظ آماری کلمات عقل، را؟ می باشند. صائب تبریزی از کلمه عقل ۴ بار ، را؟ ۲ بار در شمارهٔ ۶۴ استفاده کرده است.

کلمه تکرار
عقل 4
را؟ 2