شمارهٔ ۵۶

سلاح جوهر ذاتی است شیرمردان را
چه حاجت است به شمشیر تیزدستان را؟
ز خون هر دو جهان دست عشق مستغنی است
چه احتیاج نگارست دست مرجان را؟
بر آن گروه حلال است دعوی همت
که چین جبهه شمارند مد احسان را
بررسی آماری شمارهٔ ۵۶

بیشترین کلمات استفاده شده از لحاظ آماری کلمات دست، را؟ می باشند. صائب تبریزی از کلمه دست ۲ بار ، را؟ ۲ بار در شمارهٔ ۵۶ استفاده کرده است.

کلمه تکرار
دست 2
را؟ 2