شمارهٔ ۴۸

سجده گاه بوسه من نقش پای او بس است
دست پیچ حسرتم زلف رسای او بس است
از لب شیرین چه می خواهند خون کوهکن؟
زخم دندان تأسف خونبهای او بس است
بررسی آماری شمارهٔ ۴۸

بیشترین کلمات استفاده شده از لحاظ آماری کلمات بس می باشند. صائب تبریزی از کلمه بس ۳ بار در شمارهٔ ۴۸ استفاده کرده است.

کلمه تکرار
بس 3