شمارهٔ ۲۷۹

تماشای تو از دل سینه ها را پاک می سازد
شکرخند تو جانها را گریبان چاک می سازد
نمی آید ز شوخی بر زمین پا آن ستمگر را
به امید چه عاشق خویشتن را خاک می سازد؟
بررسی آماری شمارهٔ ۲۷۹

بیشترین کلمات استفاده شده از لحاظ آماری کلمات سازد می باشند. صائب تبریزی از کلمه سازد ۲ بار در شمارهٔ ۲۷۹ استفاده کرده است.

کلمه تکرار
سازد 2