شمارهٔ ۹۰

چه آتش است به جان این دل مشوش را؟
که می خورد چو می ناب خون آتش را
بررسی آماری شمارهٔ ۹۰

بیشترین کلمات استفاده شده از لحاظ آماری کلمات آتش می باشند. صائب تبریزی از کلمه آتش ۲ بار در شمارهٔ ۹۰ استفاده کرده است.

کلمه تکرار
آتش 2