شمارهٔ ۳۸۶

ازان خرسند گردیدم ز دیدن ها به نادیدن
که دیدن های رسمی نیست جز تکلیف وا دیدن
بررسی آماری شمارهٔ ۳۸۶

بیشترین کلمات استفاده شده از لحاظ آماری کلمات دیدن می باشند. صائب تبریزی از کلمه دیدن ۳ بار در شمارهٔ ۳۸۶ استفاده کرده است.

کلمه تکرار
دیدن 3