شمارهٔ ۳۲۲

بیداد آسمان چه خیال است کم شود
زور کمان حلقه محال است کم شود
بررسی آماری شمارهٔ ۳۲۲

بیشترین کلمات استفاده شده از لحاظ آماری کلمات کم می باشند. صائب تبریزی از کلمه کم ۲ بار در شمارهٔ ۳۲۲ استفاده کرده است.

کلمه تکرار
کم 2