شمارهٔ ۱۴۰

گر چه رخسار ترا آب طراوت کم نیست
اثر گریه ما هیچ کم از شبنم نیست
بررسی آماری شمارهٔ ۱۴۰

بیشترین کلمات استفاده شده از لحاظ آماری کلمات کم می باشند. صائب تبریزی از کلمه کم ۲ بار در شمارهٔ ۱۴۰ استفاده کرده است.

کلمه تکرار
کم 2