شمارهٔ ۱۰۰

جای برگ گل به بستر اشک رنگینم بس است
شعله آواز بلبل شمع بالینم بس است
بررسی آماری شمارهٔ ۱۰۰

بیشترین کلمات استفاده شده از لحاظ آماری کلمات بس می باشند. صائب تبریزی از کلمه بس ۲ بار در شمارهٔ ۱۰۰ استفاده کرده است.

کلمه تکرار
بس 2