غزل شمارهٔ ۶۹۷۴

افتاده کار ما را با یار شوخ و شنگی
در جنگ دیر صلحی در صلح زود جنگی
عقل مرا سبک کرد درد مرا گران ساخت
چشم تمام خوابی رخسار نیمرنگی
ما را به یک نوازش بستان ز دست عالم
آخر گران نگردد دیوانه ای به سنگی
از صلح و جنگ عالم آسوده ایم و فارغ
ما را که هست با خود هر لحظه صلح و جنگی
از خود برون دویدیم دیوانه وار صائب
هر طفل را که دیدیم در دست داشت سنگی
بررسی آماری غزل شمارهٔ ۶۹۷۴

بیشترین کلمات استفاده شده از لحاظ آماری کلمات صلح، گران، دیوانه، سنگی، دست، جنگ، عالم، جنگی، مرا می باشند. صائب تبریزی از کلمه صلح ۳ بار ، گران ۲ بار ، دیوانه ۲ بار ، سنگی ۲ بار ، دست ۲ بار ، جنگ ۲ بار ، عالم ۲ بار ، جنگی ۲ بار ، مرا ۲ بار در غزل شمارهٔ ۶۹۷۴ استفاده کرده است.

کلمه تکرار
صلح 3
گران 2
دیوانه 2
سنگی 2
دست 2
جنگ 2
عالم 2
جنگی 2
مرا 2