غزل شمارهٔ ۶۶۵۸

نیست در مغز زمین چون گردبادم ریشه ای
جز سفر در دل نمی گردد مرا اندیشه ای
فارغ از ملک سلیمانم که از روشندلی
در نظر دارم پریزادی ز هر اندیشه ای
گلعذاران می ربایندم ز دست یکدگر
جز نظربازی ندارم همچو شبنم پیشه ای
گر نسازم کار عشق از ناتمامی ها تمام
کار خود را می کنم آخر تمام از تیشه ای
گر چه از خط دور حسن او به آخرها رسید
چون تنک ظرفان مرا کافی بود ته شیشه ای
سنگ را هر چند می سازم به آه گرم نرم
در دل سخت تو نتوانم دواندن ریشه ای
تلخی عالم مرا صائب شراب تلخ بود
گر درین وحشت سرا می بود عاشق پیشه ای
بررسی آماری غزل شمارهٔ ۶۶۵۸

بیشترین کلمات استفاده شده از لحاظ آماری کلمات مرا، پیشه، دل، اندیشه، کار، تمام، ریشه می باشند. صائب تبریزی از کلمه مرا ۳ بار ، پیشه ۲ بار ، دل ۲ بار ، اندیشه ۲ بار ، کار ۲ بار ، تمام ۲ بار ، ریشه ۲ بار در غزل شمارهٔ ۶۶۵۸ استفاده کرده است.

کلمه تکرار
مرا 3
پیشه 2
دل 2
اندیشه 2
کار 2
تمام 2
ریشه 2