غزل شمارهٔ ۵۳۰۲

عشرت روی زمین در بردباری دیده ام
نقش پایم نقش خود در خاکساری دیده ام
وای بر جانم اگر عزت پرستان پی برند
اعتباری را که در بی اعتباری دیده ام
خضر در ظلمت سرای چشمه حیوان ندید
آنچه من از فیض درشب زنده داری دیده ام
حسن در زندان همان برمسند فرماندهی است
من عزیز مصر را در وقت خواری دیده ام
لخت دل بسیار از چشمم به دامن رفته است
داغ چندین لاله چون بهاری دیده ام
بررسی آماری غزل شمارهٔ ۵۳۰۲

بیشترین کلمات استفاده شده از لحاظ آماری کلمات دیده، ام، نقش، اعتباری می باشند. صائب تبریزی از کلمه دیده ۶ بار ، ام ۶ بار ، نقش ۲ بار ، اعتباری ۲ بار در غزل شمارهٔ ۵۳۰۲ استفاده کرده است.

کلمه تکرار
دیده 6
ام 6
نقش 2
اعتباری 2