غزل شمارهٔ ۳۳۵۸

دعوی بوسه به آن غنچه دهن نتوان کرد
در میان چون نبود هیچ، سخن نتوان کرد
بس که تقریب پی آب شدن می جوید
نگه گرم به آن سیب ذقن نتوان کرد
خلوتی نیست که خالی ز سخن چین باشد
پیش آیینه درین عهد سخن نتوان کرد
ای که بر آتش گل داشته ای دست از دور
خنده بر ناله مرغان چمن نتوان کرد
دعوی خون من و وعده دلدار یکی است
که به افسون مه و سال کهن نتوان کرد
هر کجا خامه صائب بگشاید سر حرف
سخن از خسرو (و) افکار (حسن) نتوان کرد
بررسی آماری غزل شمارهٔ ۳۳۵۸

بیشترین کلمات استفاده شده از لحاظ آماری کلمات نتوان، سخن، دعوی می باشند. صائب تبریزی از کلمه نتوان ۷ بار ، سخن ۴ بار ، دعوی ۲ بار در غزل شمارهٔ ۳۳۵۸ استفاده کرده است.

کلمه تکرار
نتوان 7
سخن 4
دعوی 2