غزل شمارهٔ ۳۲۱۱

ز مغز من به صهبا خشکی غم برنمی آید
رسانم گر به آب این خاک را، نم برنمی آید
به خون نتوان ز روی تیغ شستن جوهر خط را
به زور باده از دل ریشه غم برنمی آید
عبث از خواری اخوان شکایت می کند یوسف
عزیز مصر گردیدن ازین کم برنمی آید
مگر چون خار و خس در دامن تسلیم آویزد
وگرنه موج ازین دریا مسلم برنمی آید
نمی آید ز دل بی عشق بیرون قطره اشکی
ز گلشن بی کمند مهر شبنم برنمی آید
عیار بدگهر از صحبت نیکان نیفزاید
به دست راست، نقش چپ زخاتم برنمی آید
ازان مغلوب می گردی که بر خود نیستی غالب
اگر با خود برآیی با تو عالم برنمی آید
اگر نه سرمه دارد در گلو صائب زآه ما
چه پیش آمد که از صبح جزا دم برنمی آید؟
بررسی آماری غزل شمارهٔ ۳۲۱۱

بیشترین کلمات استفاده شده از لحاظ آماری کلمات برنمی، دل، غم، ازین می باشند. صائب تبریزی از کلمه برنمی ۹ بار ، دل ۲ بار ، غم ۲ بار ، ازین ۲ بار در غزل شمارهٔ ۳۲۱۱ استفاده کرده است.

کلمه تکرار
برنمی 9
دل 2
غم 2
ازین 2