غزل شمارهٔ ۱۶۴۲

لب لعل تو ز خون دل من جام گرفت
سرو قد تو ز آغوش من اندام گرفت
هیچ کس زهره نظاره چشم تو نداشت
نمک اشک من این تلخی بادام گرفت
کوه تمکین تو تا سایه به دریا افکند
نبض بیتابی موج خطر آرام گرفت
خم می جلوه فانوس تجلی دارد
پرتو روی تو تا در می گلفام گرفت
می چکد خون ز جبین عرق شرم امروز
تا که از لعل لبت بوسه به پیغام گرفت؟
هر کجا حسن گلوسوز تو منزل سازد
می توان بوسه به رغبت ز لب بام گرفت
کرد یعقوب صفت جامه نظاره سفید
چشم هر کس به تماشای تو احرام گرفت
نیست یک شمع درین بزم به سرگرمی من
سوخت هر کس که من سوخته را نام گرفت
تا قیامت نتوانست گرفتن خود را
هر که صائب ز کف ساقی ما جام گرفت
بررسی آماری غزل شمارهٔ ۱۶۴۲

بیشترین کلمات استفاده شده از لحاظ آماری کلمات گرفت، جام، بوسه، لب، نظاره، چشم، لعل، خون می باشند. صائب تبریزی از کلمه گرفت ۹ بار ، جام ۲ بار ، بوسه ۲ بار ، لب ۲ بار ، نظاره ۲ بار ، چشم ۲ بار ، لعل ۲ بار ، خون ۲ بار در غزل شمارهٔ ۱۶۴۲ استفاده کرده است.

کلمه تکرار
گرفت 9
جام 2
بوسه 2
لب 2
نظاره 2
چشم 2
لعل 2
خون 2