غزل شمارهٔ ۱۴۸۵

برق خاشاک گنه، روزه تابستان است
دود این آتش جانسوز به از ریحان است
می توان یافت ز سی پاره ماه رمضان
آنچه ز اسرار الهی همه در قرآن است
هست در غنچه لب بسته این ماه نهان
گلستانی که نسیمش نفس رحمان است
مشو از عزت این مهر الهی غافل
که درین مهر بی گنج گهر پنهان است
ماه رویی که شب قدر بود یک خالش
در سراپرده ماه رمضان پنهان است
میکند روزه ماه رمضان عمر دراز
مد انعام درین دفتر و این دیوان است
غفلت از تشنگی و گرسنگی کم گردد
که لب خشک بر این بند گران سوهان است
باش با قد دو تا حلقه این در صائب
که مراد دو جهان در خم این چوگان است
بررسی آماری غزل شمارهٔ ۱۴۸۵

بیشترین کلمات استفاده شده از لحاظ آماری کلمات ماه، رمضان، روزه، الهی، مهر، لب، پنهان، درین می باشند. صائب تبریزی از کلمه ماه ۵ بار ، رمضان ۳ بار ، روزه ۲ بار ، الهی ۲ بار ، مهر ۲ بار ، لب ۲ بار ، پنهان ۲ بار ، درین ۲ بار در غزل شمارهٔ ۱۴۸۵ استفاده کرده است.

کلمه تکرار
ماه 5
رمضان 3
روزه 2
الهی 2
مهر 2
لب 2
پنهان 2
درین 2