غزل شمارهٔ ۱۲۳۶

جز پریشان خاطری در عالم ایجاد چیست؟
غیر مشتی خاروخس در خانه صیاد چیست؟
بحر عشق است این که موجش می شکافد کوه را
ای حباب سست بنیاد این سر پر باد چیست؟
عقل معذورست می کوشد اگر در نفی عشق
از رخ زیبا نصیب کور مادرزاد چیست؟
ریخت اوراق حواسم آخر از باد نفس
جز پریشانی، گل جمعیت اضداد چیست؟
از نسب کردن تفاخر بر حسب سگ سیرتی است
غیر مشتی استخوان در دست از اجداد چیست؟
مرغ زیرک در جبین دانه بیند دام را
دام را در خاک پنهان کردن ای صیاد چیست؟
تیشه هر کس زد به پای خصم، زد بر پای خویش
کوشش پرویز در خونریزی فرهاد چیست؟
گرنه نقاشی است آتشدست در صلب وجود
پیچ و تاب زلف جوهر در دل فولاد چیست؟
جز غبار خاطر و گرد کدورت هر نفس
قسمت صائب ازین دیر خراب آباد چیست؟
بررسی آماری غزل شمارهٔ ۱۲۳۶

بیشترین کلمات استفاده شده از لحاظ آماری کلمات چیست؟، عشق، کردن، غیر، مشتی، صیاد، نفس، دام، زد، پای می باشند. صائب تبریزی از کلمه چیست؟ ۱۰ بار ، عشق ۲ بار ، کردن ۲ بار ، غیر ۲ بار ، مشتی ۲ بار ، صیاد ۲ بار ، نفس ۲ بار ، دام ۲ بار ، زد ۲ بار ، پای ۲ بار در غزل شمارهٔ ۱۲۳۶ استفاده کرده است.

کلمه تکرار
چیست؟ 10
عشق 2
کردن 2
غیر 2
مشتی 2
صیاد 2
نفس 2
دام 2
زد 2
پای 2