تک‌بیت شمارهٔ ۹۳۹

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

دارد نظر به خانه خرابان همیشه عشق
ویرانه فیض می‌برد از ماه بیشتر