تک‌بیت شمارهٔ ۹۲۸

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

نسخهٔ مغلوط عالم قابل اصلاح نیست
وقت خود ضایع مکن، بر طاق نسیانش گذار