تک‌بیت شمارهٔ ۸۵۴

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

نچیده گل ز طرب، خرج روزگار شدم
چو غنچه‌ای که به فصل خزان گشاده شود