تک‌بیت شمارهٔ ۸۵۱

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

تا دل نمی‌برم زکسی، دل نمی‌دهم
صیاد من نخست گرفتار من شود
بررسی آماری تک‌بیت شمارهٔ ۸۵۱

بیشترین کلمات استفاده شده از لحاظ آماری کلمات دل می باشند. صائب تبریزی از کلمه دل ۲ بار در تک‌بیت شمارهٔ ۸۵۱ استفاده کرده است.

کلمه تکرار
دل 2