تک‌بیت شمارهٔ ۷۸۴

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

سخن عشق اثر در دل زهاد نکرد
نفس صبح چه با غنچهٔ تصویر کند؟