تک‌بیت شمارهٔ ۶۶۱

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

از تزلزل بیش محکم شد بنای غفلتم
رعشه پیری مرا آگاه نتوانست کرد