تک‌بیت شمارهٔ ۳۹۸

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

پیوسته است سلسله موجها به هم
خود را شکسته، هر که دل ما شکسته است