تک‌بیت شمارهٔ ۳۱۶

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

خاکیان پاک طینت، دانهٔ یک سبحه‌اند
هر که یک دل را نوازش کرد، عالم را نواخت