تک‌بیت شمارهٔ ۱۴۸۶

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

در گلشن حسن تو خلل راه ندارد
در خواب بهارست خزانی که تو داری