تک‌بیت شمارهٔ ۱۳۵۰

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

مرگ هیهات است سازد از فراموشان مرا
من همان ذوقم که می‌یابند از گفتار من